Bài 2 - Cách đấm tay trước, đấm ngắn (Jab punch)

875 Lượt xem   

Video  

Tiếp nối video bài 1 chúng ta đến luôn với bài 2, đó là một cú đấm anh em của cú đấm dài, đấm sải vừa qua, đó là cú đấm ngắn này đây.

Xem miễn phí